راه اندازی خطوط کارتن سازی برای واحد های صنعتی کوچک و بزرگ                                                           راه اندازی خطوط تولید مقوای فلوتینگ                           راه اندازی  خطوط تولید کاغذ بازیافت                                                                                       گروه صنعتی کویر

 

Copyright 2012 ®,Kavir Industrial Group